Garantiereglement van Kozijnpunt Franchise B.V.

De hieronder genoemde garanties gelden niet voor producten die bij de overeenkomst, of na wijziging van origineel overeengekomen afmetingen en andere specificaties, als niet-gegarandeerd of niet te garanderen zijn aangemerkt. De garanties gelden ook niet voor producten die worden toegepast in situaties of op wijzen waarvoor zij niet bedoeld of geschikt zijn, ongeacht of koper KOZIJNPUNT op enig moment over deze situaties en verwerkingswijzen heeft ingelicht. Met de overeenkomst vrijwaart de koper KOZIJNPUNT voor claims met betrekking tot zulke producten.

Garantie op houten kozijnen, ramen en deuren

KOZIJNPUNT staat gedurende 10 jaar in voor de duurzame technische kwaliteit van het hout en de verbindingen daartussen. Voor specifieke onderdelen gelden (fabrikant-afhankelijke) afwijkende termijnen:

 • Scharnieren—2 jaar
 • Overig mechanisch hang- en sluitwerk inclusief – maar niet beperkt tot – sloten, meerpuntsluitingen en samengestelde beslagen —1 jaar
 • Ventilatieroosters—10 jaar (aflopend met 10% per jaar)
 • Elektrisch, elektronisch en elektromechanisch hang- en sluitwerk—1 jaar
 • Elektrische en elektromechanische onderdelen van aluminium ventilatieroosters—2 jaar
 • Tochtrubbers van TPE en EPDM—5 jaar
 • Isolatieglas—10 jaar

Voor alle component-materialen geldt dat de beoordeling van enige claim door de leverancier dan wel fabrikant van het betreffende component-materiaal zal worden gedaan. Fabrikanten van component-materialen kunnen specifieke, aanvullende, beperkingen bij de garantie hanteren afhankelijk van toepassing, (al dan niet – deskundig – uitgevoerd) gepleegd onderhoud en branche-conforme beoordelingsmethoden.

Omvang van de garantie en reclamering

De garantie geeft recht op kosteloze reparatie of vervanging van het defecte product of onderdeel daarvan. Na reparatie of vervanging is het product gegarandeerd voor de resterende lopende garantietermijn vanaf het moment van reparatie of vervanging. Ingeval de garanties van een fabrikant van een component-materiaal herlevering van het materiaal dekt, maar niet de montage, installatie of afwerking daarvan, wordt de claim na herlevering geacht te zijn afgehandeld.

Reclameringen dienen uiterlijk binnen 8 dagen nadat de klacht is vastgesteld schriftelijk—per post, fax of e-mail—te worden gemeld aan KOZIJNPUNT Franchise B.V.

Indien bij de diagnose door KOZIJNPUNT, binnen de garantietermijn, geconcludeerd wordt dat de schade niet voor rekening van KOZIJNPUNT komt, komen de kosten van de diagnose en eventueel herstel voor rekening van koper. De kosten voor reisuren (voor heen- en terugreis) en arbeidsuren wordt tegen het courante uurtarief berekend. Gebruikte materialen worden separaat tegen de normale verkoopprijs doorberekend.

Termijnen

Alle genoemde garantietermijnen gaan in op het moment van leveren. Indien op dat moment niet alle facturen ter zake van de levering(en) zijn voldaan kan, zolang geen volledige betaling door KOZIJNPUNT ontvangen is, geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.

Uitsluitingen

Uitgesloten van enige garantie zijn de volgende omstandigheden en situaties:

 1. Schade als gevolg van ontbrekend of onvoldoende onderhoud;
 2. Schade als gevolg van ondeskundige montage, ondeskundig onderhoud en oneigenlijk gebruik;
 3. Schade als gevolg van vervuiling of beschadiging, ongeacht of deze vervuiling of beschadiging in de bouwsituatie of anderszins is veroorzaakt;
 4. Thermische breuk in glas als gevolg van verschillen in temperaturen in verschillende delen van een ruit door lokale opwarming of afkoeling;
 5. Kortsluiting in elektrische, elektronische of elektromechanische onderdelen als gevolg van inwerking van vocht of vervuiling;
 6. Normale slijtage;
 7. Schade als gevolg van weersinvloeden, oorlog en natuurrampen;
 8. Gevolgschade;
 9. Schade als gevolg van beperkingen in bewoonbaarheid of bruikbaarheid gedurende herstel.

Stand 1 juli 2017.