Algemene verkoopvoorwaarden van Kozijnpunt Franchise B.V.

Artikel 1. Definities

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan onder:

 • “Kozijnpunt”: de partij die zich bezighoudt met de (ver)koop van houten kozijnen, ramen, deuren en aanverwante artikelen, zulks in de ruimste zin des woords;
 • “afnemer”: de natuurlijke- en/of rechtspersoon, die met Kozijnpunt een overeenkomst aangaat, de overeenkomsten die daaruit voorvloeien daaronder begrepen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, tussen Kozijnpunt en een afnemer, waarop Kozijnpunt de Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. In geval de afnemer zich beroept op Algemene Voorwaarden worden deze door Kozijnpunt uitdrukkelijk niet aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Kozijnpunt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kozijnpunt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zonder daarmee geacht te worden een resultaatverbintenis op zich te hebben genomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kozijnpunt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Afnemer zal de daaraan verbonden kosten voor haar rekening nemen. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.
 3. Kozijnpunt geeft aan welke informatie of documenten door de afnemer in het kader van een opdracht verstrekt moeten worden. De afnemer is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige verstrekking van deze informatie of documenten. Bij gebrek aan duidelijke instructies van afnemer staat het Kozijnpunt vrij naar eigen inzicht te handelen voor rekening en risico van afnemer. De afnemer verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Daarnaast heeft Kozijnpunt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kozijnpunt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de afnemer Kozijnpunt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kozijnpunt zal afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Kozijnpunt de afnemer hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal Kozijnpunt geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze Algemene Voorwaarden behoudt Kozijnpunt zich als volledig rechthebbende de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Intellectuele Eigendomswetgeving, de Auteurswet en het Beneluxverdag intellectuele eigendom daaronder begrepen.
 2. Alle door Kozijnpunt verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozijnpunt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Kozijnpunt houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Beiden partijen hebben de mogelijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tenzij de tekortkoming van dien aard is dat deze ontbinding niet gerechtvaardigd is.
 2. Buiten het hiervoor onder 1. genoemde geval heeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Op die situatie is artikel 7:764 BW van toepassing.
 3. Kozijnpunt heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
 4. De vorderingen van Kozijnpunt op de afnemer zijn ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan Kozijnpunt ter kennis gekomen omstandigheden geven Kozijnpunt goede grond te vrezen dat de afnemer niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
  • indien Kozijnpunt de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • indien de afnemer overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen.
 5. Indien de afnemer één of meer verbintenissen jegens Kozijnpunt niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Kozijnpunt op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. In de in dit artikel genoemde gevallen is Kozijnpunt bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Kozijnpunt schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Kozijnpunt zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Kozijnpunt bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eventueel door Kozijnpunt geleverde of ter beschikking gestelde zaken blijven het eigendom van Kozijnpunt totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met Kozijnpunt gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de afnemer haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Kozijnpunt gerechtigd de zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te halen of weg te doen halen, ongeacht waar deze zaken zich bevinden. De afnemer (of de derde) is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Kozijnpunt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Kozijnpunt:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde of ter beschikking gestelde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering haar ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Kozijnpunt op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • de vordering die de afnemer verkrijgt jegens haar afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Kozijnpunt geleverde zaken te verpanden aan Kozijnpunt op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Kozijnpunt;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Kozijnpunt ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
 6. De afnemer gebruikt de door Kozijnpunt ter beschikking gestelde zaken uitsluitend voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van wijzigingen aan de ter beschikking gestelde zaken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kozijnpunt.
 7. De afnemer is gehouden de ter beschikking gestelde zaken naar behoren te onderhouden. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. In het geval van schade aan ter beschikking gestelde zaken zal de afnemer Kozijnpunt onverwijld op de hoogte stellen. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik voor het doel waarvoor de zaken ter beschikking zijn gesteld.
 9. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing of gebruik van de ter beschikking gestelde zaken, tenzij de door Kozijnpunt ter beschikking gestelde zaken ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, sprake is van reeds bij de terbeschikkingstelling aanwezige gebreken of Kozijnpunt onjuiste instructies heeft verstrekt voor het gebruik van deze zaken.
 10. De afnemer is gehouden Kozijnpunt te vrijwaren voor alle aanspraken als gevolg van schade aan derden, respectievelijk aan eigendom van derden ten gevolge van plaatsing respectievelijk door het gebruik van de ter beschikking gestelde zaken.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. De afnemer dient de ingekochte goederen bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. De afnemer dient zich ervan te vergewissen of de juiste zaken zijn geleverd, de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene èn de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
 2. Gebreken of tekorten aan de geleverde goederen dienen door de afnemer binnen 7 dagen na de aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Kozijnpunt.
 3. Door geheel of gedeeltelijke ingebruikneming of verwerking van de goederen vervalt ieder recht van de afnemer.
 4. Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling bestaan.
 5. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Kozijnpunt worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomen, welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door Kozijnpunt aan de afnemer verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
 2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege.
 3. Indien Kozijnpunt met de afnemer een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomt, is Kozijnpunt niettemin gerechtigd tot verhoging van de productprijs en/of tarief. Kozijnpunt zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, enzovoorts, doorberekenen.
 4. Door de afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeenkomst zal Kozijnpunt bij afnemer in rekening brengen. Voorzover afnemer de noodzaak van een als gevolg van een verandering in de overeenkomst voortvloeiende prijsverhoging niet had moeten begrijpen, zal Kozijnpunt afnemer daar op wijzen.
 5. Kozijnpunt is gerechtigd in gedeelten te factureren, zulks naar de stand van uitvoering van de werkzaamheden c.q. geleverde zaken, dan wel als voorschot op de eindafrekening.

Artikel 13. Betaling

 1. Kozijnpunt zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar geleverde zaken op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de afnemer in rekening brengen. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de afnemer worden terugbetaald.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is afnemer na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de afnemer rente aan Kozijnpunt verschuldigd over openstaande vorderingen van Kozijnpunt van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Kozijnpunt op volledige schadevergoeding.
 3. Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde zijn voor rekening van afnemer. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750,00, onverminderd het recht van Kozijnpunt aanspraak te maken op de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de afnemer aan Kozijnpunt verstrekte gegevens. Kozijnpunt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Kozijnpunt is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van afnemer, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 3. De aansprakelijkheid van Kozijnpunt, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kozijnpunt beperkt tot het bedrag van hetgeen afnemer uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is.
 5. De afnemer zal Kozijnpunt vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van afnemer, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 6. Iedere vordering jegens Kozijnpunt vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de overeenkomst waarop de vordering betrekking is nagekomen of hadden moeten zijn nagekomen.

Artikel 15. Overmacht

 1. Indien Kozijnpunt als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert, voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Kozijnpunt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van Kozijnpunt onafhankelijke omstandigheden die nakoming van een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken.
 3. Indien Kozijnpunt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Kozijnpunt en een afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen afnemer en Kozijnpunt, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Kozijnpunt blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Wijziging/aanvulling van de Algemene Voorwaarden en conversie

 1. Kozijnpunt is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen/aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen/aanvullingen jegens de afnemer in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.
 2. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

Stand 24 april 2008.